SSOS - Savez speleoloskih organizacija Srbije

    SerbianEnglish

Petnicka pecina

Ел. пошта Штампа ПДФ

PETNIČKA PEĆINA (33,8 km)

selo Petnica, okolina Valjeva, zapadna Srbija

Istorijat istraživanja

Prve beleške o Petničkoj pećini ostavio je poznati srpski književnik Joakim Vujić (1772-1847) kada je 1826. godine posetio Valjevo i Petnicu. On beleži detalje o Gornjoj i Donjoj dvorani, kolebljivom toku reke Banje i kaže da je Gornja dvorana tako prostrana "da čovek kroz nju po jedan celi sat može hodati, pa u selo Žabare izaći".
Za prvo speleološko istraživanje Petničke pećine zaslužan je Jovan Cvijić (1865-1927), utemeljivač srpske naučne speleologije. Svoje istraživanje Cvijić je sprovodio tokom 1893. i 1911. godine, kada je dao prikaz dimenzija pojedinih delova pećine, šematski plan Gornje pećine, vertikalni profil, hidrološke probleme i morfogenezu, odnosno način nastanka. Gornjoj pećini je utvrdio dužinu od 420 m.

Detaljnija speleološka istraživanja realizovao je Branislav Jovanović (1921-1984) sa ekipom koju su činili R. Lazarević, M. Marinković, M. Popović, S. Veljković, B. Mladenović i B. Arapović. Premeravanje i snimanje je urađeno tokom novembra 1949. godine. Napravljeni su plan i uzdužni profili pećine, karta okoline pećine i dva crteža o načinu postanka objekta. Najveća pažnja posvećena je genezi pećine, a izmerena ukupna dužina svih kanala iznosila je 600 m. R. Lazarević je tih dana snimio turističku stazu između Donje i Gornje pećine koja je identična današnjoj.

Petnička pećina je 1950. godine postala priznata i Zakonom zaštićena prirodna retkost. Aktivniji rad na turističkom uređenju Petničke pećine započet je 1979. godine. Ovim povodom članovi Speleološke grupe Društva istraživača "Vladimir Mandić - Manda" iz Valjeva ponovo su premerili pećinu i uradili detaljan plan i uzdužne profile u razmeri 1:200, pogodnoj za izradu projekta. Dodatna istraživanja sproveo je Radenko Lazarević (Institut za šumarstvo Beograd) sa ekipom koju su činili Rozomir Tomić (DIVMM), inž. Ludvik Pucelj i tehn. Radisav Cvetić. Tokom istraživanja je tahimetrijski snimljen prostor ispred pećine, Donja dvorana i deo Gornje dvorane. Za sve ostalo korišćeni su rezultati B. Jovanovića i Speleološke grupe DIVMM. Radovi na uređenju Petničke pećine, po projektu R. Lazarevića, počeli su u februaru, a završeni u septembru 1988. godine. Uređenje Petničke pećine vodio je poseban gradski Odbor, a izuzetnu podršku pružio je tadašnji predsednik SO Valjeva, jedan od osnivača Društva istraživača "Vladimir Mandić- Manda", Dušan Mihajlović.

Morfološke karakteristike objekta

U Gornjoj dvorani Petničke pećine se nalaze dva karakteristična otvora na tavanici, takozvane "vigledi". Nastanak vigledi objašnjava se rastom pećine u visinu što je dovelo do smanjenja debljine tavanice, pa su se na dvema tačkama najslabije otpornosti pojavili otvori. U pećini se razlikuju tri nivoa, odnosno tri generacije pećinskih kanala. Glavni pećinski kanal, koji je stalno suv, kome pripada okapina Donje dvorane; zatim kanalski sistem uzvodno od Ambisa, znatno uži, vlažan i blatnjav; te novi rečni i kanalski sistem, u dubini krečnjačke mase, od kog je poznat potez oko Aždajinog jezera.

Interesantna hidrološka pojava je vrelo reke Banje čiji tok bez pravila naglo menja količinu vode, pa čak i presušuje. Ovaj mehanizam naziva se potajnica ili intermitentni izvor.

Ukupna dužina pećinskog sistema iznosi 580 m, a površina oko 3400 m2. Širina kanala varira od 1 m do 20 m, a visina od 0.8 m do 17 m. Za turističe posete uređen je deo pećine do kanala sa Ambisom, a dužina turističke staze je 414 m. Treba reći i to da pećina nikada nije zvanično otvorena za turističke posete jer je 90-ih godina pokradena celokupna oprema (kablovi, reflektori i ostalo), što je za svaku osudu. Petničku pećinu čine Donja i Gornja pećina, međusobno povezane strmom stazom kroz pećinski kanal. Pećina ima 11 prirodnih speleomorfoloških celina: Banjska dvorana (Donja pećina), Koncertna dvorana, Visoka dvorana, Ždrelo, Medveđa dvorana, Kanal sa Ambisom, Laktasti kanal, Levi i Desni izvorišni kanal, Aždajina dvorana i Kanal podzemne Banje. Najveći prostor pećine je Koncertna dvorana čije su dimenzije 25 x 42 m, visina 24 m i površina oko 1030 m2. Na tavanici ove dvorane nalaze se vigledi. Za Aždajinu dvoranu je karakteristično jezero dubine 8 m, čiji nivo ima oscilacije za oko 1 m. Voda iz ovog jezera podzemnim tokovima otiče u Banjsku dvoranu. Postoji legenda da se u ovom jezeru nalazi aždaja, po čemu je dvorana i dobila ime. Po legendi, kada aždaja mrdne repom, na površini jezera javljaju se mehurići, a kada pije vodu, nivo jezera opada.

Objekat nije naročito bogat pećinskim nakitom, ali poseduje erozione forme velikih dimenzija. U pećini se nalazi velika stalna kolonija slepih miševa. Petnička pećina predstavlja i arheološko nalazište koje pruža svedočanstva o ljudima i životinjama još od perioda paleolita, odnosno starijeg kamenog doba.

Položaj objekta - topografska karta Valjevo 475-4-2 (Bačevci)

Geografske karakteristike okolnog terena i položaj objekta u prostoru

Petnička pećina se nalazi 7.5 km jugoistočno od Valjeva na mestu "gde se ravnica Kolubare, preko blagih talasa izgrađenih od jezerskih sedimenata, sučeljava sa strmim, šumovitim padinama, izgrađenim od trijaskih krečnjaka". Ona je jedan od upadljivijih speleoloških objekata valjevskog krasa koji pripada tipu pokrivenog, zelenog krasa, a obuhvata površine izgrađene od krečnjačko-dolomitskih stena.

Naziv pećine potiče od imena sela u kojem se nalazi. Otvor pećine uzdiže se na severnoj strani brda Osoj, i to jedan niži, jako veliki i jako primetan iz daljine i drugi, viši, znatno manjih dimenzija. Narod ih je nakada zvao Velika i Mala pećina, a danas su to Donja i Gornja dvorana. Staro je verovanje da je Gornja pećina povezana sa jednom pećinom u selu Robaje, kao i da se kroz nju može izaći u selo Žabare, ili zaseok Rogljevići kod Ponora, ali ni jedna od ovih tvrdnji nije podržana otkrićem speleoloških kanapa. Visina strane na kojoj se nalazi ulaz u Donju pećinu je 14.6m, dok je visina samog ulaza 9m. Iz Donje pećine izbija reka Banja, čiji naziv verovatno potiče od stalne temperature vode (oko 9°C) koja zimi ne mrzne, a leti zadržava svežinu.

Banja je nekada pokretala vodenicu, na čijem se mestu danas nalazi mala hidrocentrala, snage 12 kW. Nedaleko od pećine nalazi se Petnička crkva, Istraživačka stanica Petnica, a nešto dalje i istoimeni sportsko-rekreativni centar, najposećenije kupalište u okolini, izgrađeno na bazi korišćenja termalnog izvora Močilo, koji se nalazi nizvodno od pećine, na levoj strani reke Banje. Do Petnice vodi asfaltni put koji se grana na jednu stranu ka pećini i restoranu koji se danas tu nalazi, i na drugu stranu ka crkvi i Istraživačkoj stanici. Petnička crkva podignuta je u 19. veku na temeljima znatno starijeg manastira. Postoji predanje da su monasi pred najezdom Turaka sakrili manastirsko blago u Petničkoj pećini, ali ono nikada nije otkriveno. U crkvi se nalazi deo moštiju, ruka Svetog Luke, dok u porti postoji bor koji je u 16. veku zasadio jedan od članova porodice Jeftić iz sela Bujačić. U novije vreme, nedaleko od pećine izgrađeno je i postrojenje za flaširanje prirodne negazirane mineralne vode.


 
You are here: Home